KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

S.S İSTANBUL PİK DÖKÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, hizmet ve ürünlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Gerektiği hallerde Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi olarak KVKK’ya uygun şekilde müşterilerimize, ziyaretçilerimize (Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’ne ait elektronik ortamdaki platformlarımızı – Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi internet sitesi, mobil site, vb.- ve/veya Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nin fiziksel merkezi lokasyonlarını ziyaret eden/etmiş olan gerçek kişiler), iş bağlantılarımıza (tedarikçi, alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına), kiracımız olan mağazaların hissedar, yetkili ve çalışanlarına ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 • Kimlik Verileri:Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan, kiracımız olan mağazaların hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.
 • İletişim Verileri:Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve kiracımız olan mağazaların hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Finansal Veriler:Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve kiracımız olan mağazalardan topladığımız ücret bilgisi, harcama tutarı, ödeme bilgisi, banka hesap numarası gibi verilerdir.
 • Özlük Verileri:Alt yüklenici, taşeron ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumlar ve kiracımız olan mağazaların yetkili ve çalışanlarından topladığımız Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan ve mesleki deneyimlerini de içerebilen her türlü kişisel veridir.
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri:Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve kiracımız olan mağazaların hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
 • Görsel / İşitsel Veriler:Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve kiracımız olan mağazaların yetkili ve çalışanlarından topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler:Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve kiracımız olan mağazaların hissedar, yetkili ve çalışanlarından toplayabileceğimiz KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, ceza mahkumiyeti bilgisi gibi verilerdir.
 • Diğer Veriler:Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan, kiracımız olan mağazaların hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız risk yönetimi bilgileri, aile bireyleri ve yakınlarına ait veriler, müşteri işlem verileri, pazarlama verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi,

 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’neziyaretiniz esnasında faydalandığınız basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi yönetim ve idari ofisleri ve Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’de yer alan kapalı devre kamera ve kartlı geçiş kontrol sistemleri vasıtasıyla,
 • Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,
 • Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nin grup şirketleri, bağlı ortaklık ve iştirakleri, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla;

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesiolarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;
 • Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
 • Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
 • İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
 • Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi;
 • İş bağlantıları, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi; insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesive Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi tarafından işletilen tesislerin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 • Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/müşteri istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya
 • Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıran kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta veya Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Talep ve soruların cevaplanması,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesiinsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • Pik Dökümcüler Sanayi Sitesiinsan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 1. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için grup şirketlerimize, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’ye hizmet sunan iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları
 2. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’ne iletebilirsiniz. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii. Şikâyet

Yöneltmiş olduğunuz taleplerin Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi tarafından reddedilmesi, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen S.S. PİK DÖKÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: S.S. PİK DÖKÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ

İkitelli O.S.B. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Başakşehir | İSTANBUL
Telefon: (0212) 485 20 57- 58  (0212) 486 10 28 Faks:  (0212) 486 10 28

E-posta: : [email protected]